« Alle anmeldelser

Hvor miljøvennlig er kongehuset?

Det kongelige slott. Øivind Möller Bakken, Det kongelige hoff-c3db5ba2
FOTO: Det kongelige slott. Øivind Möller Bakken, Det kongelige hoff-c3db5ba2

Vurdering:

1/5

Kongehuset er offentlig finansiert med skattepenger. Over post 50/51 fikk Kongehuset i følge Det Kongelige Hoffs egen årsrapport for 2021, overført nesten 312 millioner kroner fra det norske folk.

Vel anvendte penger vil noen si, mens andre vil hevde at et presidentskap vil være langt rimeligere. Uansett hviler legitimiteten til kongehuset på oppslutningen i folket og hos de folkevalgte. En parameter som burde vektlegges sterkere i den forbindelse er kongehusets miljøprestasjoner.

Vi har forsøkt å få kongehuset i tale. Vårt spørsmål per epost den 16. november lød som følger:

“Vi lurer på hva kongehusets klimagassutslipp var i 2021, og når kongehuset planlegger å bli klimanøytrale.”

Ettersom vi ikke har fått noe svar, må vi legge til grunn hva som framkommer av årsrapporten til kongehuset fra 2021 og deres nettsider forøvrig. Her framkommer det at hoffets miljøarbeid ledes fra Hoffets stab ved Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen, og at det kongelige hoff ønsker å være en rollemodell i det norske samfunnet innen ytre miljø.

Kongehuset skriver selv at “2015 markerte en ny giv for miljøsatsingen ved Det kongelige hoff. Visjonen om “Det grønne slottet” fikk liv og innhold. I 2016 ble en ny miljøstrategi knesatt.” Av årsrapporten fra 2017 kan vi lese at visjonen og miljøarbeidet har følgende målsettinger:

 • Vi er gode naturforvaltere
 • Vi skal ikke forurense
 • Vi sparer strøm
 • Vi er klimasmarte
 • Vi skal ikke kaste
 • Vi viser vårt miljøengasjement

Vi har ikke funnet kvantifiserte målsettinger. Av kvantifiserte resultater nevnes et strømforbruk på 140,3 kWh per kvm (Artikkel oppdatert per 13.03.2019). Det vises til at dette er under gjennomsnittet for Statsbyggs eiendommer. Dette er helt sikkert korrekt, men det er uklart om det er tatt utgangspunkt i bygningsmassen som helhet, eller kun i oppvarmet areal. Om denne tallinformasjonen skal gi mening må man publisere tall som skiller på lokaler som er oppvarmet og ikke, eller publisere tall for energiforbruk justert for utetemperatur over tid.

Det listes også opp diverse tiltak som er gjennomført innen miljøområdet, som innføring av kildesortering i hele organisasjonen i 2015. Men resultatene av dette og de andre tiltakene er så langt vi kan se ikke publisert. Ei heller årlige miljørapporter, eller en miljøstrategi med kvantifiserbare mål.

Oppsummert gjør dette at Hoffets visjon om “Det grønne slottet” foreløpig er en fjern drøm. Ønsket om å være en rollemodell i det norske samfunnet til beste for miljøet er heller ikke oppfyllt slik Miljønyheter.no vurderer det. Kongehuset skal ha ros for å ha laget seg en visjon for miljøarbeidet, og noen delmål. Men når målene ikke er kvantifisert/offentliggjort, så blir det lite etterprøvbart for offentligheten, og kan lett oppfattes som grønnvasking. Vi kan dermed ikke gi mer enn en stjerne i denne omgang.

Vi har følgende råd til Hoffet ved Kongehuset i det videre miljøarbeidet:

 • Gjør miljøstrategien tilgjengelig med kvantifiserbare målsettinger.
 • Publiser årlige miljørapporter med kvantifiserbare data.
 • Sørg for progresjon i miljøprestasjonene.
 • Walk the talk: Gjør et poeng ut av å reise miljøvennlig, m.v.
 • Inviter publikum til å bidra med forslag til hvordan Det grønne slottet kan realiseres.
 • Påvirk andre kongehus til å intensivere sin miljøinnsats.
 • Utøv ledelse. Gjør natur- og klimakrisen til kongehusets viktigste prioritering, og la det legge føringene for representasjon og virke.
 • Engasjerer dere i miljøbevegelsen.

Del artikkelen: