« Alle anmeldelser

NHHs studietilbud

NHH
FOTO: Varde Solutions

Vurdering:

1/5

Vi har evaluert Norges Handelshøyskoles (NHH) studietilbud, og gjort en vurdering av miljøkompetansen som tilbys i studieprogrammene på bachelor- og masternivå. Miljøkompetansen til studenter som går ut av NHH er viktig for samfunnet, ettersom dette er faglig sterke studenter, og studenter som i stor grad senere får stillinger og posisjoner i samfunnet med stor grad av innflytelse på viktig beslutningstaking og på samfunnsutviklingen.

Bachelorstudiet
Bachelorstudiet ved NHH består av 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske emner og 45 studiepoeng av valgfrie. Blant de obligatoriske studieemnene de tre første årene som student ved NHH er det kun emnet Introduksjonskurs i etikk som inneholder miljørelatert kunnskap av betydning. Dessverre utgjør dette emnet kun halve omfanget av de øvrige emnene i bachelorgraden (3,8 stp mot 7,5 stp), med unntak for ett annet introduksjonskurs, og miljødelen er en mindre del av emnet.

Av de 45 valgfrie studiepoengene på bachelorgraden, kan man velge emnet Green digitalization and app development (7,5 stp). Emnet skal gjøre studentene i stand til å identifisere nøkkelfaktorer som påvirker karbonutslippet fra miljøaspektet transport, samt utvikle en modell som foretar denne beregningen.

Grønn teknologi og forretningsmuligheter (7,5 stp) er et annet slikt emne. Emnet skal gjøre studentene i stand til å vurdere hvordan bedrifter kan posisjonere seg for dra nytte av grønn teknologi og nye rammevilkår, vurdere lønnsomheten til grønne prosjekter og vurdere hvordan politiske virkemiddel påvirker lønnsomheten.

I emnet Environmental economics and markets (7,5 stp), skal studentene tilegne seg kunnskap om hvordan man relaterer miljøproblemer til forretningsvirksomheten og dens beslutninger.

Sustainable investments (7,5 stp), skal gi kunnskap om de spesifikke forutsetningene og faktorene som må inkluderes i verdsettelsen av bærekraftsrelaterte investeringer. Emnet skal også gi kunnskap om prosjektverdsetting og hvordan bærekraftshensyn kan påvirke investeringsbeslutninger.

Emnet Business ethics, social responsibility and sustainability (7,5 stp), gir en ballast i etikk ut over det obligatoriske emnet, og skal gi kompetanse om og evne til å reflektere over og ta hensyn til problemstillinger knyttet til beslutningsrelatert etikk, valg og atferd i forretningsmiljøer.

I emnet Energy, environment and sustainability (7,5 stp), får studentene kunnskap om forskjellen mellom produksjon av fossil energi og fornybar energi, samt utfordringer relatert til det grønne skiftet. Studentene skal bl.a. også ha kunnskaper om hvordan man forbereder seg på ulike typer klimarelaterte risikoer.

Lykken og det gode liv: Hvordan ta bedre beslutninger? er ikke et direkte miljørelatert emne, men i praksis vil det gi muligheter for å utforske livskvalitetsfaktorer i det ytre miljøet som påvirker vår lykkefølelse. Hvor vellykket dette emnet vil være i miljøsammenheng, vil avhenge av hvordan det undervises i emnet, samt verdisynet og fordypningsretningen til studentene.

Masterstudiet
Masterstudiet ved NHH består av en spesialisering på 45 studiepoeng, en like stor valgfri del og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Av de ni ulike spesialiseringene som tilbys på masternivå, er det bare spesialiseringen Energi, naturressurser og miljø som har ett obligatorisk miljørelatert emne. De andre har ingen. Denne spesialiseringen gir mulighet for å velge blant flere miljørelaterte emner, men man kan også velge disse helt bort.

De øvrige spesialiseringene på masternivå tilbyr i varierende grad mulighet for å velge miljørelaterte emner innenfor den valgfrie delen av graden. Velger man regnskap, er det imidlertid kun ett miljørelatert emne tilgjengelig.

Evaluering
Med et bakteppe der vi i hadde konsumert alle biologiske ressurser jorden genererte i løpet av 2022, allerede den 28. juli samme år, krever det at utdanningsinstitusjonene utstyrer beslutningstakerne i samfunnet med en kompetanse og kunnskap som kan adressere natur- og klimakrisen effektivt.

I denne sammenhengen blir det å tilby kun ett obligatorisk miljørelatert emne, med begrenset innhold og omfang, i løpet av de tre første årene av et femårig studie – altfor tynt. NHH tilbyr riktignok enkelte miljørelaterte valgfrie emner, men det er altfor enkelt å velge disse bort. At man ved NHH også kan uteksamineres med en mastergrad uten å kunne noe som helst av betydning om miljøledelse er også graverende. Miljøledelse er helt avgjørende som verktøy for å få kontroll på en virksomhet sitt fotavtrykk. Det bør i 2023 heller ikke være mulig å ta en master i regnskap uten også å få kunnskap om hvordan man setter opp et klimabudsjett og klimaregnskap.

Vår konklusjon er derfor at utdanningsløpene som tilbys ved NHH langt i fra er innrettet mot å utdanne kandidater som er i stand til å forstå og handle på omfanget av den natur- og klimakrisen vi står ovenfor. At petroleumsøkonomi tilbys som et valgbart emne i NHHs grønneste masterløp, bare understreker dette. NHHs studietilbud får derfor kun én fattig stjerne av oss.

Våre råd
NHH har ikke kjernekompetanse på miljø. Vi råder NHH til å søke slik kompetanse i andre fagmiljøer i Norge og internasjonalt, og inkorporere denne kompetansen i sine studier. Det bør innføres obligatoriske miljørelevante emner på alle årstrinn i studiene, og et introduksjonskurs for alle studenter med tittelen Limits to growth eller tilsvarende, som gir en grunnleggende innføring i økologiske beskrankninger for verdensøkonomien og økonomisk aktivitet mer generelt. Miljøledelse bør gjøres til en egen spesialisering, og der flere av emnene fra denne spesialiseringen gjøres obligatoriske på bachelor- og masternivå. -For skal markedsøkonomien forstå økologien, så må NHH våkne og sikre samfunnet en kompetanse som gir en levelig framtid for oss alle.

Habilitetsinfo: Ett redaksjonsmedlem har selv gått på NHH.

Del artikkelen: