NRK satser på helikopter

FOTO: Marek Piwnicki | Spacedezert | Unsplash

Vi argumenterer for at helikopterbruk ikke bør være en del av sykkelarrangement i en verden truet av klimaendringer.

NRKs programkonsept "Sykkelsommer 2020" ble avlyst av hensyn til usikkerhet rundt koronapandemien, og erstattet med "Sommerbil". Nå er konseptet tilbake, og i følge en offentlig utlysning akter produksjonen å benytte seg av helikopter i produksjonen. Miljønyheter velger her å problematisere dette.

NRK har i forbindelse med Sykkelsommer 2023 utlyst en anskaffelse av helikoptertjenester. Fra anskaffelsesdokumentene framgår det at Sykkelsommer 2023 er:

Et sykkelfølge som i tre uker skal reise fire ulike strekninger i Norge mens det produseres TV-sendinger fra turen. Produksjonen foregår direktesendt minutt for minutt, med rundt 5-6 timers direktesendt reise hver dag, Det produseres TV fra selve reisen fra sted til sted, i tillegg til programmer på kveldstid fra utvalgte steder der sykkelfølget «overnatter» til neste dag før de reiser videre.

Selve konseptet er veldig godt. En sterkere markedsføring av Norge som sykkeldestinasjon for nordmenn og øvrige europeere er på høy tid. Ikke bare fordi våre naboland er langt flinkere enn oss på dette, men også fordi det vil være et bidrag til en mer bærekraftig turisme. Økt oppmerksomhet rundt sykkelturisme kan også gjøre at flere nordmenn legger igjen feriebudsjettet i Norge og i våre distrikter. Det kan på lengre sikt også bidra til at flere velger å sykle mer i hverdagen, noe vi er helt avhengige av om vi skal oppnå målsettingen i nasjonal transportplan, om at trafikkveksten skal tas med sykkel, kollektivtransport og gange. Sykling gir også veldokumenterte positive helseeffekter.

Hva vi hovedsaklig reagerer på er å benytte helikopter i dekningen. Sykkel som transportmiddel fortjener bedre, ikke minst nå som droneteknologien er overmoden for å gjøre jobben.

I vår henvendelse til NRK, besvart av redaksjonssjef Eva Berget, problematiseres bruken av droner. Det hevdes at droner byr på sikkerhetsmessige utfordringer, og ikke kan gi de samme bildene fra luften som et helikopter. Det framholdes blant annet at:

Hensynet til sikkerhet og reglene for luftfoto er en vesentlig grunn til at droner ikke fullt ut kan erstatte helikopter i denne produksjonen. Per i dag er det ikke lov å fly droner over folk som ikke er en del av vår produksjon, fordi risikoen er til stede for at en drone skal falle i bakken og treffe noen. I utgangspunktet er det forbudt å operere en drone fra et kjøretøy i bevegelse, men det går an å få unntak fra denne regelen. NRK har derfor gjort tester på hvordan det er å sykle og fly drone samtidig, og har funnet ut at vi ikke klarer å ivareta sikkerheten overfor publikum og oss selv på en tilfredsstillende måte.

Der en drone er begrenset til maks 120 meter over bakken og en maks avstand fra piloten på 2-300 meter, kan et helikopter fly høyt og lavt, langt unna og tett på. I produksjonen av Sykkelsommer vil vi bruke drone der sikkerheten tillater det i kombinasjon med helikopter med spesialkamera.

Vi mener derimot at droner utmerket godt kan gjøre den samme jobben. Men det krever at man tenker nytt, tar klimatrusselen på alvor og knytter til seg uavhengige profesjonelle droneoperatører. -For hva er værst, at et helikopter med besetning faller ned, en drone gjør det samme, at seerne ikke får helikopterbilder eller at vi ikke når klimamålene?

Hva gjelder omfang og art av helikoptertjenestene framgår det følgende av anbudsdokumentene:

NRK estimerer behov for gjennomsnittlig 5 timer daglig flyging for direktesendt produksjon fem dager i uken. Videre må helikopteret være tilgjengelig for ca. 2 timers flygning på tekniske prøver hver tirsdag. Helikopteret må så flyttes fra opptakssted til opptakssted hver søndag eller mandag. Det er ønskelig å benytte transportetappene for å innhente bilder fra enkelte naturområder langs ruten helikopteret skal ta. Leieperioden vil være fra og med 03.07.2023 kl. 10.00 i nærheten av Oslo, til og med 24.07.2023 samme sted. 

Ønsket type helikopter spesifisert i anskaffelsen benytter ca 170 liter drivstoff per time. Med en total flytid på ca 100 timer, så gir dette et totalt drivstofforbruk på ca 17 000 liter. Dette er et beskjedent anslag og kan med flymønster, utrustning og aktivitetsnivå fort bli det dobbelte.

Eva Berget opplyser videre om at de har bedt helikopterleverandørene redegjøre for hvordan de kan tilby en mest mulig miljøvennlig tjeneste, enten i form av biodrivstoff eller andre tiltak. Av anbudsdokumentene framgår det imidlertid at det ikke er stilt noen absolutte miljøkrav. Berget har heller ingen svar på hvordan anskaffelsen påvirker NRKs klimautslipp som helhet.

Fra vår side i Miljønyheter er dette en av forholdene vi ønsker å problematisere. For hvis natur- og klimakrisen ikke omfatter en allmenkringkaster finansiert av folket med 6088 millioner, så angår den ingen. NRK bør ta et ansvar for klimaendringene gjennom å stille konkrete miljøkrav i sine anskaffelser. Med sitt totalbudsjett har NRK en stor påvirkningskraft på innkjøpsområdet, som de tilsynelatende lar være å benytte seg av. Det burde i en anskaffelse som dette resultert i at man erstattet helikopter med flere droneoperatører, eller i det minste stilte kvalifikasjonskrav på miljøområdet, og også krav til utslipp for selve anskaffelsen.

I NRK sin miljørapport for 2021, sies det bl.a. følgende om innkjøpsområdet:

NRK satte ned en arbeidsgruppe i 2021 som leverte forslag til hvordan innkjøp av varer og tjenester kan bli grønnere. Følgende fire hovedanbefalinger ble vedtatt:

 1. Vi skal sette relevante miljøkrav i alle våre innkjøp
 2. Vi skal være innovative og bidra med kompetanse til å utvikle miljøkrav for områder som er unike for NRK, og områder hvor vi har høy modenhet og kompetanse.
 3. Vi skal tenke redusert forbruk, gjenbruk og sirkulær økonomi i alle våre innkjøp.
 4. Vi skal på en tydelig måte formidle viktigheten av vårt miljøansvar internt i NRK, og eksternt til våre leverandører.
  e

Det er vanskelig å se konkrete spor av disse anbefalingene i programkonseptet Sykkelsommer 2023. Dette på tross av at det i NRKs Miljørapport for 2021 framgår at NRK har et spesielt fokus på miljø i produksjonen.

Det er vår anbefaling at NRK foretar intern budsjettering av programkonsepter, ikke bare økonomisk, men også med klimabudsjett. Med dette som beslutningsgrunnlag føler vi oss trygge på at bruk av helikopter for dekning av Sykkelsommer 2023, med en miljøbevisst ledelse, da ville blitt uaktuelt.

Klimafotavtrykket til NRK sine programmer bør også spesifiseres for seerne, slik at de miljøbevisste av oss kan gjøre informerte valg om hvilke programkonsepter vi velger å gi seertall. For det er på høy tid at natur- og klimakrisen også får konkrete og monumentale konsekvenser for NRKs produksjon og interne virksomhet, og ikke bare NRKs formidling.

  Skrevet av:

  Del artikkelen:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Skrevet av:

  Miljønyheter

  Miljønyheter

  Del artikkelen:

  Meld på
  Varsle ved
  0 Comments
  Inline tilbakemelding
  Vis alle kommentarer